2020-02-07
ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි ප්‍රථම භාග - 2015 හා 2019 (පුනර් - 2015) පරීක්ෂණය කාල සටහන

ඉහත පරීක්ෂණයට අදාල විභාග කාල සටහන ඇමුණුම හරහා ලබා ගන්න. (පරීක‍ෂණ දිනයන් වෙනස් විය හැක)

   Time Table / කාල සටහන
2020-01-01
ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාව 2019/2020 සදහා බදවා ගැනීම

ඉහත උපාධි පාඨමාලාව සදහා අයදුම්පත් කැඳවීම 2019.12.31 දිනෙන් අවසන් වී ඇති අතර සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් බාර දුන් සිසුන්ට සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා අදාළ දින ඉදිරියේදී දැනුම් දෙනු ලැබේ.

2019-12-30
විශේෂ නිවේදනයයි! - විෂය කරුණු සාකච්ඡා කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව - ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි ප්‍රථම භාග - (2015 හා 2019) පරීක‍ෂණය - යුරෝපා ඉතිහාසය සම්මන්ත්‍රණය

ඉතිහාසය විෂයට අදාල යුරෝපා ඉතිහාසය ප්‍රතිපෝෂක සම්මන්ත්‍රණය 2020.01.04 වන සෙනසුරාදා දින ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ දේශන ශාලාවක දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. වැඩිදුර තොරතුරු සදහා කාර්යාලය අමතන්න.

2019-11-26
ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය ( බාහිර ) උපාධි ද්විතීය භාග (2015) විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රය

ඉහත පරීක්ෂණයට අඳාල විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රය හා තොරතුරු පහත ඇමුණුම් හරහා ලබා ගන්න.

   Time Table / කාල සටහන     Examination Admission Card / විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රය

OUR VISION

Become a center of excellence for distance education in Sri Lanka.

OUR MISSION

Our mission is to provide route and opportunities for all age student in distance learning in pursuing educational achievements to suit with global needs