2021-03-17
ශාස්ත්‍රවේදී (බාහිර) උපාධි 2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ලියාපදිංචි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම සම්බන්ධවයි

ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාවේ 19 වන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම සඳහා 2020.08.01 සිට 2020.08.14 දක්වා කාලය තුල රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණයට සහභාගී වී සුදුසුකම් ලද එහෙත් ලියාපදිංචි ගාස්තු වශයෙන් රු.33,500/- නොගෙවූ සිසුන් සඳහා පමණක් මුදල් ගෙවීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව 2021.03.31 දිනට පෙර ලියාපදිංචි ගාස්තු වශයෙන් එම මුදල ලබා දී තිබූ ගෙවීම් වවුචර්පත හරහා ගෙවීම් සිදුකොට එහි කාර්යාලයීය පිටපත (Office Copy) ලියාපදිංචි තැපෑල හරහා ඒකකය වෙත ලැබීමට සලස්වන මෙන් දැනුම්දෙනු ලැබේ. (එහි ඔබගේ තාවකාලික අංකය සඳහන් කළ යුතුය.)

ඉදිරියේදී මෙම කණ්ඩායමේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිත ය.

2021-03-09
විද්‍යානුකූල තේ නිෂ්පාදනය හා ගුණාත්මක කළමනාකරණය පිළිබද පාඨමාලාව 2021 - තෝරාගත් සිසුන්ගේ නාම ලේඛනය

ඉහත පාඨමාලාවේ 04 වන කණ්ඩායම සදහා තෝරාගන්නා ලද සිසුන්ගේ නාමලේඛනය පහත ඇමුණුම හරහා ලබාගත හැක.

   නාමලේඛනය / Namelist
2021-03-09
ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි ද්විතීය භාග 2016 පරීක්‍ෂණය - මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි ද්විතීය භාග 2016 පරීක්‍ෂණයට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිත මාර්ගගත ක්‍රමය මත (LMS) සම්මන්ත්‍රණ 2021 මාර්තු 13 වන දින සිට නැවත ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. අදාළ කාල සටහන පහත ඇමුණුම හරහා ලබාගත හැක.

   Timetable- Online Seminar
2021-02-20
Extension Courses in English - 2020/2021

The Certificate in English and Advanced Certificate in English courses will be conducted at the Department of English Language Teaching from 8.00am to 12.00 noon tomorrow (21st February). The student lists with time and venues are attached herewith

Coordinator - Certificate and Advanced Certificate in English

   Students Name List
2021-02-10
ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි ද්විතීය භාග 2015 පුනර් - පිළිතුරුපත්‍ර නැවත පරීක්‍ෂා කිරීමේ ප්‍රතිඵල

ඉහත පරීක්ෂණයට අඳාල නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල පහත ඇමුණුම හරහා ලබාගන්න.

   නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල / Recorrection Results


OUR VISION

Become a center of excellence for distance education in Sri Lanka.

OUR MISSION

Our mission is to provide route and opportunities for all age student in distance learning in pursuing educational achievements to suit with global needs      

All the certificates and diploma courses offered by DCEU of the University of Ruhuna are approved by Senate and Council of the University.
රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලීය දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකය මගින් පවත්වනු ලබන සහතික පත්‍ර හා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවන් විශ්වවිද්‍යාලයේ සනාතන සභාව සහ පාලක සභාව විසින් අනුමත කරන ලද පාඨමාලා වේ.