2021-05-29
ඉංග්‍රීසි සහතිකපත්‍ර / ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව - 2020/2021

ඉංග්‍රීසි සහතිකපත්‍ර / ඉංග්‍රීසි උසස් සහතිකපත්‍ර / ඩිප්ලෝමා සහ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව - 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාලව පවත්වාගෙන යනු ලබන දේශන, රටෙහි පවතින කොරෝනා වසංගතයේ වර්තමාන තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන අධ්‍යයන කටයුතු නවතා ඇත. එම නිසා අධ්‍යයන කටයුතු මාර්ගගත ඉගැන්වීම් (Online) ක්‍රමය ඔස්සේ පැවැත්වීමට අදහස් කර ඇත.

ඒ පිළිබඳ ඔබගේ අදහස් පහත සදහන් Google Form එක සම්පුර්ණ කිරීමෙන් ලබා දෙන්න

    Google Form
2021-05-18
මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සම්බන්ධවයි

මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව - 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාලව ලියාපදිංචි සිසුන්ගේ දෙවන වාරික මුදල් 2021 මැයි මස 31 දිනට ප‍්‍රථම හා තුන්වන වාරික මුදල් 2021 ජුනි මස 30 දිනට ප‍්‍රථම ගෙවන මෙන් දන්වා සිටිමි.

2021-05-15
ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි ප්‍රථම භාග පරීක්ෂණය 2015 හා 2019 (2015 පුනර්)

ඉහත පරීක්ෂණයට අඳාල විභාග ප්‍රතිඵල, රටෙහි පවතින කොවිඩ්-19 රෙගුලාසි හා සංචරණ සීමා මත 2021.05.21 දිනට පෙර නිකුත් කිරීමට නොහැකි බව අඳාල පීඨය විසින් දන්වා ඇත.

ඔබ ඉහත පරීක්ෂණය සඳහා පුනර් අපේක්ෂකයකු ලෙස පෙනී සිට උපාධිය සම්පූර්ණ කර යම්කිසි රැකියාවක් සඳහා අයදුම් කිරීමට බලපොරොත්තුවූයේ නම්, අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල (Pending Results) මත එය අයදුම් කරන ලෙස දන්වා සිටී.

තවද, මෙම කොවිඩ්-19 හා සබැඳි සීමා ඉවත් වූ පසුව, ප්‍රතිඵල හැකි ඉක්මණින් නිකුත් කරනු ලැබේ.

2021-05-10
ප්‍රථම ශාස්ත්‍ර (බාහිර) පරීක්‍ෂණය - 2020 සම්මන්ත්‍රණ මාලාව (ප්‍රථම හා පුනර්)

18 ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම දක්වා, ලියාපදිංචි කාලය වසර 10 අවසන් නොවු ප්‍රථම ශාස්ත්‍ර (බාහිර) පරීක්‍ෂණය සඳහා ප්‍රථමවර හා පුනර් (Repeat)අපේක්ෂකයකු ලෙස පෙනීසිටීමට නියමිත සියලුම සිසුන් වෙනුවෙන් විෂය ප්‍රතිපෝෂක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව සඳහා අයදූම්පත් 2021-05-24 දින දක්වා කැඳවනු ලැබේ.

ඊට අඳාල තොරතුරු හා අයදුම්පත පහත ඇමුණුම හරහා ලබා ගන්න.

   විස්තර පත්‍රිකාව / Instructions    අයඳුම්පත / Application    ගෙවීම වවුචර්පත / Payment Voucher
2021-05-05
මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව - (12 වන කණ්ඩායම) 2020/2021 දේශන සම්බන්ධවයි.

මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව - (12 වන කණ්ඩායම) 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාලව පවත්වාගෙන යනු ලබන දේශන, රටෙහි පවතින කොරෝනා වෛරස වසංගත තත්ත්වයේ වර්තමාන තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන නැවත දැනුම් දෙනතුරු නොපැවෙත්වෙන බව දන්වා සිටිමි.OUR VISION

Become a center of excellence for distance education in Sri Lanka.

OUR MISSION

Our mission is to provide route and opportunities for all age student in distance learning in pursuing educational achievements to suit with global needs      

All the certificates and diploma courses offered by DCEU of the University of Ruhuna are approved by Senate and Council of the University.
රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලීය දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකය මගින් පවත්වනු ලබන සහතික පත්‍ර හා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවන් විශ්වවිද්‍යාලයේ සනාතන සභාව සහ පාලක සභාව විසින් අනුමත කරන ලද පාඨමාලා වේ.