2021-11-26   New
දුරස්ථ හා අඛණඩ අධ්‍යාපන ඒකකය මඟින් පවත්වනු ලබන සති අන්ත පාඨමාලා සඳහා පැමිණෙන ශිෂ්‍යය/ ශිෂ්‍යාවන් සඳහා කරනු ලබන නිවේදනයි.

රට තුල උද්ගත වී ඇති කොරෝනා වසංගත තත්තවය මත සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව අදාල දේශන වලට සහභාගී වන ලෙස දන්වමි. රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රය වෙත ඇතුලුවී පරිශ්‍රයෙන් බැහැරව යන තෙක් පහත සෞඛ්‍යාරක්ෂිත කරුණු දැඩි ලෙස පිළිපැදිය යුතුය.

මුඛ ආවරණ පැලදීම, සමාජ දුරස්ථ භාවය පවත්වා ගැනිම, අත් සේදිම සහ මධ්‍යසාර අඩංගු දියරයක් භාවිතා කිරිම (හැන්ඩ් සෙනිටයිසර්).

ඉහත කරුණු වලට අමතරව පවතින කොරෝනා වසංගතයෙන් ආරක්ෂා විම සඳහා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අවනතව තම දේශන සඳහා සහභාගී වන ලෙස දැඩිව අවධාරණය කර සිටිමි.

   Notice for health Guidelines
2021-11-26   New
ශාස්ත‍්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාව 2019/20 - 19 වන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම

ශාස්ත‍්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාවේ 19 වන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම සඳහා පවත්වනු ලබන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට අදාළ දේශන 2021.12.04 දින සිට 2021.12.26 දින දක්වා සෑම සති අන්ත දිනයන් හිදී ම වැල්ලමඩම රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. පවතින Covid-19 තත්ත්වය හමුවේ, මෙය ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම්වලට වෙන්කර පවත්වනු ලබන අතර A, B හා C ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් සෙනසුරාදා දිනයන්හිදී ද D, E හා F ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ඉරිදා දිනයන්හිදී අදාළ දේශන සැසි සඳහා සහභාගී විය යුතුය.

ඔබගේ ලියාපදිංචි අංකයට අදාළ කණ්ඩායම, සැසි පැවැත්වෙන දිනය හා නියමිත දේශන ශාලාව දැනගැනීම සඳහා මේ සමග ඇති වගුව භාවිතා කරන්න.

ඔබ දේශන සඳහා සහභාගි වීමේදී සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ දැඩි ලෙස පිළිපැදිය යුතුය.

   Time Table
2021-11-23   New
ශාස්ත‍්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාව (2019/2020) - 19 වන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ සමාරම්භක උත්සවය

ඉහත පාඨමාලාවට අඳාල සමාරම්භක උත්සවය මාර්ගගත Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ 2021.11.27 වන සෙනසුරාදා පෙරවරු 8.30 ට ආරම්භ වේ. එයට සහභාගී වන සියළු සිසුන් පෙරවරු 8.15 වනවිට zoom හා සම්බන්ධ වී සිටිය යුතුය.

වැඩ සටහන් පෙලගැස්ම පහත ඇමුණුම හරහා ලබාගත යුතු අතර, වැඩසටහනට අඳාල Zoom Link තොරතුරු කළමණාකරන පද්ධතිය (MIS) හරහා පෙර දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන මෙන් ලබා දෙනු ලැබේ.

   Agenda and Details
2021-11-23   New
ඉංග්‍රීසි බාහිර පාඨමාලාවේ (2020/2021) දෙවන වාරිකය ගෙවීම සම්බන්ධවයි.

දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකය මගින් මෙහෙයවනු ලබන බාහිර ඉංග්‍රීසි සහතික පත්‍ර /උසස් සහතිකපත්‍ර/ ඩිප්ලෝමා සහ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවන්ට අදාල අවසන් වාරික ගෙවීම් සඳහා වන වවුචර් 2021/12/17 දිනට පෙර පහත වෙබ් පිටුවෙන් බාගත කල යුතුය. මහජන බැංකුවට අදාල ගෙවීම් කල පසු ආයතනික ගෙවීම් වවුචර් (Office Copy) පිටපත බාහිර ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා කාර්යාලයට (Extension Courses in English ) බාරදීමට කටයුතු කල යුතුය.

ගෙවීම් හා වවුචර්පත ලබා ගැනීමට අඳාල තොරතුරු ඇමුණුම හරහා ලබාගත හැක.

   Notice    Registration Numbers
2021-11-16
මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව ශිෂ්‍ය හැදුනුම්පත

ඉහත පාඨමාලාවේ පළමුවන කණ්ඩායමේ ලියාපදිංචි සිසුන්හට ශිෂ්‍ය හැදුනුම්පත නිකුත් කිරීම සදහා පහත අයදුම්පත සම්පුර්ණ කර 2021.11.21 දිනට හෝ ඊට පෙර සහකාර සහකාර ලේඛකාධිකාරී, දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවන මෙන් දන්වා සිටී.

එහි ඔබගේ වර්ණ චායාරූපයක් ඇලවිය යුතු අතර එහි මෘදුපිටපත පහත ඇමුණුම හරහා ද ලබා දිය යුතුය.

   Application    Google Form


OUR VISION

Become a center of excellence for distance education in Sri Lanka.

OUR MISSION

Our mission is to provide route and opportunities for all age student in distance learning in pursuing educational achievements to suit with global needs      

All the certificates and diploma courses offered by DCEU of the University of Ruhuna are approved by Senate and Council of the University.
රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලීය දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකය මගින් පවත්වනු ලබන සහතික පත්‍ර හා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවන් විශ්වවිද්‍යාලයේ සනාතන සභාව සහ පාලක සභාව විසින් අනුමත කරන ලද පාඨමාලා වේ.