2019-11-26
ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය ( බාහිර ) උපාධි ද්විතීය භාග (2015) විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රය

ඉහත පරීක්ෂණයට අඳාල විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රය හා තොරතුරු පහත ඇමුණුම් හරහා ලබා ගන්න.

   Time Table / කාල සටහන     Examination Admission Card / විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රය
2019-11-06
ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය ( බාහිර ) උපාධි ද්විතීය භාග (2015) පුනර් පරීක්ෂණය කාල සටහන

ඉහත පරීක්ෂණයට අඳාල විභාග කාල සටහන ඇමුණුම හරහා ලබා ගන්න.

   Time Table / කාල සටහන
2019-11-05
ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි ප්‍රථම භාග 2015 හා 2019 (2015 පුනර්) පරීක්ෂණය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.

ඉහත පරීක්ෂණය සඳහා අයදුම් පත, ගෙවීම් වවුචර්පත හා විස්තර පත්‍රිකාව පහත ඇමුණුම් හරහා ලබා ගන්න.

   අයඳුම්පත     විස්තර පත්‍රිකාව    ගෙවීම් වවුචර්පත
2019-11-05
උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය (බාහිර) - 2019

දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකය මගින් පවත්වනු ලබන 12 වන බාහිර උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2019 නොවැම්බර් මස 30 වන දින පැවැත්වේ. ඊට අදාළ විස්තර හා අනුක්‍රමික අංක ඇතුලත් ලිපි තැපැල මගින් ඔබ වෙත එවනු ලැබේ.

2019-11-04
ප්‍රථම ශාස්ත්‍ර (බාහිර) - 2018 (පුනර්-2015) පරීක්ෂණය ප්‍රතිඵල

ඉහත පරීක්ෂණයට අඳාල ප්‍රතිඵල පහත ඇමුණුම හරහා ලබාගන්න.

    Examination Results

OUR VISSION

Become a center of excellence for distance education in Sri Lanka.

OUR MISSION

Our mission is to provide route and opportunities for all age student in distance learning in pursuing educational achievements to suit with global needs