2021-01-07
ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි ද්විතීය භාග - 2020 (ප්‍රථමවර) පරීක්‍ෂණයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකය මගින් ඉහත සඳහන් පරීක්‍ෂණය සඳහා 18 වන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමෙහි සුදුසුකම් ලත් අපේක්‍ෂක අපේක්‍ෂිකාවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

   අයඳුම්පත / Application    විස්තර පත්‍රිකාව / Instructions    ගෙවීම වවුචර්පත / Payment Voucher
2021-01-04
ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි ද්විතීය භාග - 2016 පරීක්‍ෂණයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකය මගින් ඉහත සඳහන් පරීක්‍ෂණය සඳහා සුදුසුකම් ලත් අපේක්‍ෂක අපේක්‍ෂිකාවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

   Instructions / විස්තර පත්‍රිකාව    First attempt application / ප්‍රථමවර අයදුම්පත්‍රය    Repeat attempt application / පුනර් අයදුම්පත්‍රය    ගෙවීම වවුචර්පත / Payment Voucher
2021-01-04
Extension Courses in English - 2020 Registration

The Registration for Certificate in English, Advanced Certificate in English and Diploma in English will take place on 13th January 2021 from 8.30 a.m to 4.30 p.m at the Department of English Language Teaching, University of Ruhuna.

Note - This registration will take place for candidates who not registered in December 2020. Letters posted to candidates who were not registered.

2021-01-01
මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව - 2020/2021

රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය සහ දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකය මගින් මෙහෙයවනු ලබන මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ 2020/ 2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ 12 වන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමෙහි අධ්‍යයන කටයුතු 2021.01.02 දින ආරම්භ වේ. වැඩසටහන් පෙළගැස්ම හා Zoom Link, දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකයහි LMS හරහා ලබාගත හැක.

2020-12-31
Extension Courses in English - 2020

This is to inform you that we will be starting the Extension Courses in English (Certificate, Advanced Certificate, Diploma, and Higher Diploma) on 6th February 2021. Although it was first scheduled for 09th January 2021, it has been rescheduled due to request made by some students who have been unable to register for the course.

The timetable of the courses will be displayed on the DCEU website in due course.


OUR VISION

Become a center of excellence for distance education in Sri Lanka.

OUR MISSION

Our mission is to provide route and opportunities for all age student in distance learning in pursuing educational achievements to suit with global needs      

All the certificates and diploma courses offered by DCEU of the University of Ruhuna are approved by Senate and Council of the University.
රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලීය දූරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකය මගින් පවත්වනු ලබන සහතික පත්‍ර හා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවන් විශ්වවිද්‍යාලයේ සනාතන සභාව සහ පාලක සභාව විසින් අනුමත කරන ලද පාඨමාලා වේ.