• ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධිය

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය වෙතින් උපාධියක් ලබා ගෙන

 • ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධිය

  ඔබේ කුසලතා වර්ධනය කරගන්න
පාඨමාලාවේ ආරම්භය:

පාඨමාලාවේ ආරම්භය හා බඳවාගැනීම් තොරතුරු ලබා ගැනීමට, කරුණාකර දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකය සමඟ සම්බන්ධ වන්න


කාලය: අවුරුදු 3 යිපාඨමාලාව අඳාල තොරතුරු

මෙම උපාධි පාඨමාලාව රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයීය මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය යටතේ ලියාපදිංචි කර පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. පීඨය වෙනුවට, මෙම වැඩසටහන විශ්වවිද්‍යාලයීය දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකය විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ. එමනිසා, ශිෂ්‍ය ජීවන චක්‍රයහි ලියාපදිංචියේ සිට උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය දක්වා පිටත්ව යන තෙක් සියලු කාර්යයන් විශ්ව විද්‍යාල නීතිරීති යටතේ දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකය විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ.

සම්බන්ධ වීමට හේතු

 • නම්‍යශීලීභාවය සහ ප්‍රමුඛතා කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව
 • විවිධ විෂයයන් තොරාගැනීමේ ගැනීමේ හැකියාව
 • ඔබේ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ඔබේ වටිනාකම වැඩි කිරීමට ඇති අවස්ථාවක් වීම
 • කාලය ඉතිරි කිරීමේ අධ්‍යයන විකල්පයක් වීම

නිති අසන පැන

01. ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලබන අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) පරීක‍ෂණයේ දී ඔිනෑම විෂයධාරාවකින් අවම වශයෙන් විෂයයන් තුනකින් එකවර සමත් වී තිබීම

    හෝ

02. රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය මගින් පිළිගෙන ඇති පහත සඳහන් සුදුසුකම් වලින් එකක් හෝ ලබා තිබීම :

 • ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ අවසාන පරීක‍ෂණයෙන් සමත් වීම
 • ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගමේ ප්‍රාචීන මධ්‍යම පරීක‍ෂණයෙන් සමත්වීම
 • අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පුහුණු‐ගුරු සහතිකය ලබා තිබීම
 • ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමයේ අවසාන පරීක‍ෂණයෙන් සමත්වීම
 • බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය අවසාන පරීකෂණයෙන් සමත් වීම

    හෝ

03. උපාධි පාඨමාලාවට ප්‍රවේශවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුවේ (Sri Lanka Qualifications Framework) සඳහන් වන පහත අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කර තිබීම

 • SLQF Level IV සමත් වීම
 • NVQF Level VI සමත් වීම

    හෝ

04.     විශ්වවිද්‍යාලයේ සනාත සභාව මඟින් පිළිගනු ලබන වෙනත් සුදුසුකම් ලබා තිිබීම හෝ උපාධි පාඨමාලාව සඳහා අයදුම් කිරිමට මුලික සුදුසුකමක් වේ.
ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවම වශයෙන් අවුරුදු 3 ක කාලයක් අවශ්‍ය වේ.

 • අධ්‍යයන වර්ෂ තුන පිළිවෙලින් I - ස්ථලය (Level I) II - ස්ථලය (Level II) සහ III - ස්ථලය (Level III) යන ස්ථල වශයෙන් නම් කොට ඇත. සෑම අධ්‍යයන වර්ෂයක් ම සති පහළොවක් (15) බැගින් වූ සමාසික දෙකකින් (2) යුක්ත වේ.
 • ඔහුගේ / ඇයගේ උපාධි සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂකයින්ට ප්‍රථම ලියාපදිංචියේ සිට උපරිම වර්ෂ 6 ක කාලසීමාවක් ඇත.

ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාවේ ප්‍රධාන විෂයයන් පහත දැක්වේ.


 1. පුරා විද්‍යාව
 2. බෞද්ධ සංස්කෘතිය
 3. ආර්ථීක විද්‍යාව
 4. භූගෝල විද්‍යාව
 5. සමාජ සංඛ්‍යානය
 6. ඉතිහාසය
 7. පාලි
 8. දේශපාලන විද්‍යාව
 9. සිංහල
 10. සමාජ විද්‍යාව

පාඨමාලා ඒකක තෝරාගැනිම


උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීම සදහා ප්‍රධාන විෂයන් තුනක් පහත සදහන් වගුවෙහි දැක්වෙන විෂය කාණ්ඩ අතුරින් තෝරාගත යුතුය. එක් විෂය කාණ්ඩයකින් එක් විෂයක් නියෝජනය වන පරිදි විෂයයන් තෝරාගැනීම අනිවාර්ය වේ. සෑම ස්ථලයකදීම (ස්ථල I, II, III - එනම් අධ්‍යයන වර්ෂ තුනේදීම පළමු ස්ථලයෙහිදී තෝරාගත් විෂය තුනම අඛණ්ඩව තෝරා ගැනීමද සිදු කල යුතුයි.


පළමු කාණ්ඩය දෙවැනි කාණ්ඩය තෙවැනි කාණ්ඩය සිව්වැනි කාණ්ඩය
සමාජ විද්‍යාව දේශපාලන විද්‍යාව ආර්ථීක විද්‍යාව සමාජ සංඛ්‍යානය
සිංහල පුරා විද්‍යාව ඉතිහාසය භූගෝල විද්‍යාව
පාලි බෞද්ධ සංස්කෘතිය

ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාවේ අනිවාර්ය පදනම් පාඨමාලා ඒකක


ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාව හදාරන සියලූම විද්‍යාර්ථීයකු විසින් අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා ඒකක 2 ක් ද, අනිවාර්ය තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ පාඨමාලා ඒකක 3ක් ද, සහ අනිවාර්ය ගණිතය පාඨමාලා 01 ක් ද පදනම් පාඨමාලා ලෙස හැදෑරිය යුතුයි. එම පදනම් පාඨමාලා ඒකක පහත දැක්වේ.


 1. මූලික ගණිතය
 2. Proficiency in English (Elementary)
 3. Proficiency in English (Lower intermediate)
 4. Operating System and Networking
 5. Basic Office Applications
 6. ICT Usage in State Organizations

සිසුන්ගේ අත්පොත සහ අතුරු ව්‍යවස්ථාව