ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාවේ 18 වැනි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමට අදාළ ප්‍රථම ශාස්ත්‍ර (බාහිර) පරීක්‍ෂණය - 2018, පැවැත්වෙන මධ්‍යස්ථානය රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ හා වෙනත් මධ්‍යස්ථානයක විභාගය පැවැත්වීම පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීම