ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි ද්වීතීය භාග පාඨමාලාව (2016 හා 2020) සදහා ලියාපදිංචි වීම

ශාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය (බාහිර) උපාධි ද්විතීය භාග (2016 හා 2020) පරීක්ෂණයට අඳාල විෂය කරුණු සාකච්ඡා කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම සඳහා ඉදිරියේදී කටයුතු සිදුකරන බැවින් පහත අයදුම්පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කරන්න.

ද්විතීය භාග සඳහා අඳාල නියමිත පරිදි ලියාපදිංචි කිරීම හා ගාස්තු අයකිරීම් ඉදිරියේදී දැනුවත් කරනු ලැබේ.

පහත අයදුම්පත්‍රය 2020.05.31 දින හෝ ඊට පෙර සම්පූර්ණ කල යුතුය.

පහත අයදුම්පත්‍රය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් සම්පූර්ණ කල යුතුය.


Please complete the application form below as DCEU will conduct seminars on each subject in Bachelor of Arts (General) External Degree part II Examination - (2016 & 2020).

Proper Registration date and the required amount to be paid will be informed in due course.

The following application should be complete on or before 31st May 2020.

Complete the application form in using only English.